Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji

(22.03.2019)

W dniu 18 marca 2019 r. Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji:
1.    beta-cyfluthrin (ISO) (CAS 1820573-27-0)
2.    cyfluthrin (ISO) (CAS 68359-37-5)
3.    imazamox (ISO) (CAS 114311-32-9)
4.    pyridalyl (ISO) (CAS 179101-81-6)

Termin zgłaszania uwag dla powyżej wymienionych substancji upływa 17 maja 2019 r., godz. 23.59 czasu EET (czasu w Helsinkach).

1. Dla substancji beta-cyfluthrin (CAS 1820573-27-0) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):
Lact.; H362
Acute Tox. 2; H330
Acute Tox. 2; H300
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Acute 1, M-factor=1000000
Aquatic Chronic 1; H410
Aquatic Chronic 1, M-factor=100000

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożeń: zagrożenia fizyczne, toksyczność ostra, działanie żrące / drażniące na skórę, poważne uszkodzenie oczu /działanie drażniące na oczy, działanie uczulające na skórę, działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; powtarzane narażenie, działanie szkodliwe na rozrodczość oraz stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.

Link do strony internetowej ECHA dotyczącej konsultacji społecznych dla tej substancji LINK

2. Dla substancji cyfluthrin (CAS 68359-37-5) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):
Acute Tox. 2; H300
Acute Tox. 2; H330
Lact.; H362
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Acute 1; M-factor=1000000
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 1, M-factor=100000

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w zakresie następujących klas zagrożeń: zagrożenia fizyczne, toksyczność ostra, działanie żrące / drażniące na skórę, poważne uszkodzenie oczu /działanie drażniące na oczy, działanie uczulające na skórę, działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; powtarzane narażenie, działanie szkodliwe na rozrodczość oraz stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.

Link do strony internetowej ECHA dotyczącej konsultacji społecznych dla tej substancji LINK

3. Dla substancji imazamox (CAS 114311-32-9) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):
Repr. 2, H361d
Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Acute 1, M-factor=10,
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 1, M-factor=10

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w zakresie następujących klas zagrożeń: działanie szkodliwe na rozrodczość oraz stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.

Link do strony internetowej ECHA dotyczącej konsultacji społecznych dla tej substancji LINK

4. Dla substancji pyridalyl (CAS 179101-81-6) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):
Skin Sens. 1; H317
Repr. 2; H361d
Aquatic Acute 1 H400; M-factor=1000
Aquatic Chronic 1 H410; Aquatic Chronic 1 M-factor=100

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożeń: materiały wybuchowe, Substancje ciekłe łatwopalne, substancje i mieszaniny samoreaktywne, substancje ciekłe piroforyczne, substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne, substancje ciekłe utleniające, toksyczność ostra, działanie żrące / drażniące na skórę, poważne uszkodzenie oczu /działanie drażniące na oczy, działanie uczulające na skórę, działanie mutagenne na komórki rozrodcze, rakotwórczość, działanie szkodliwe na rozrodczość, działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; powtarzane narażenie, działanie szkodliwe na rozrodczość oraz stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.

Link do strony internetowej ECHA dotyczącej konsultacji społecznych dla tej substancji LINK


 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie