Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji

(22.03.2019)

W dniu 4 marca 2019 r. Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji:
1.    3-methylpyrazole (CAS 1453-58-3)
2.    silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica; pyrogenic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide (CAS 68909-20-6)

Termin zgłaszania uwag dla powyżej wymienionych substancji upływa 3 maja 2019 r., godz. 23.59 czasu EET (czasu w Helsinkach).
 

1. Dla substancji 3-methylpyrazole (CAS 1453-58-3) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):
Acute Tox. 4, H302,
Skin Corr. 1B, H314,
Eye Dam. 1, H318,
Repr. 1B, H360D,
STOT RE 1, H372

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożeń: toksyczność ostra – narażenie drogą pokarmową oraz przez drogi oddechowe, działanie żrące / drażniące na skórę, poważne uszkodzenie oczu /działanie drażniące na oczy, działanie szkodliwe na rozrodczość oraz działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie.

Link do strony internetowej ECHA dotyczącej konsultacji społecznych dla tej substancji LINK

2. Dla substancji silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica; pyrogenic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide (CAS 68909-20-6) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):
STOT RE 2,
H373 (lungs; inhalation)

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w zakresie następujących klas zagrożeń: materiały wybuchowe, substancje stałe łatwopalne, substancje i mieszaniny samoreaktywne, substancje stałe piroforyczne, substancje i mieszaniny samonagrzewające się, substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne, substancje stałe utleniające, substancje powodujące korozję metali, toksyczność ostra, działanie żrące / drażniące na skórę, poważne uszkodzenie oczu /działanie drażniące na oczy, działanie uczulające na skórę, działanie mutagenne na komórki rozrodcze, rakotwórczość, działanie szkodliwe na rozrodczość, działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.

Link do strony internetowej ECHA dotyczącej konsultacji społecznych dla tej substancji LINK


 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie