Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji (15.04)

(18.04.2019)

Europejska Agencja Chemikaliów zaprasza wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które rozpoczęły się 15 kwietnia 2019 r. Konsultacje dotyczą zharmonizowanej klasyfikacji kolejnych dwóch substancji. Termin zgłaszania uwag upływa 14.06.2019 (do godz. 23.59 wg czasu w Helsinkach).

  1. ammonium bromide (CAS: 12124-97-9)
  2. pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine (CAS: 40487-42-1)

1. Dla substancji ammonium bromide (CAS: 12124-97-9)  wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):

Eye Irrit. 2, H319,
Repr. 1B, H360FD,
Lact., H362,
STOT SE 3, H336,
STOT RE 2, H373 (układ nerwowy, tarczyca)

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożeń:
rakotwórczość (Carc.); działanie mutagenne na komórki rozrodcze (Muta.);  działanie szkodliwe na rozrodczość (Repr., Lact.); toksyczność ostra (Acute Tox.  (droga oddechowa/ pokarmowa/ poprzez skórę);  działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe (STOT SE); działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie (STOT RE);  działanie żrące/drażniące na skórę (Skin Corr./Irrit.);  poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, (Eye Dam./Irrit.);  działanie uczulające na skórę (Skin Sens);

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

2. Dla substancji pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine (CAS: 40487-42-1) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):

Skin Sens. 1B; H317
Repr. 2; H361d
Aquatic Acute 1; H400; M-factor=100
Aquatic Chronic 1; H410; M-factor=10

Wszystkie zainteresowane strony są proszone do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożeń:
działanie uczulające na skórę (Skin Sens.);  działanie szkodliwe na rozrodczość (Repr., Lact.);
zagrożenie dla środowiska wodnego;

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK
Link do strony internetowej ECHA dotyczącej konsultacji społecznych w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania LINK


 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie