Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji (01.04)

(18.04.2019)

Europejska Agencja Chemikaliów zaprasza wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w konsultacjachspołecznych, którerozpoczęłysię 1 kwietnia 2019 r. Konsultacje dotyczą zharmonizowanej klasyfikacji dwóch substancji. Termin zgłaszania uwag upływa 31.05.2019 (do godz. 23.59 wg czasu w Helsinkach).

  1. 1,4-dimethylnaphthalene (CAS: 571-58-4)
  2. 2,4,6-tri-tert-butylphenol; [1] Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol; [2] Reaction mass of 2-tert-butylphenol and 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol [3] (CAS: 732-26-3)

1. Dla substancji 1,4-dimethylnaphthalene (CAS 571-58-4) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):

Eye Irrit. 2, H319
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400,  M-factor=1,
Aquatic Chronic 2, H411

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożeń:

materiały wybuchowe (Expl.);  substancje gazowe łatwopalne (Flam. Gas.);  substancje ciekłe łatwopalne (Flam. Liq.); substancje lub mieszaniny samoreaktywne (Self-react.);  substancje ciekłe piroforyczne (Pyr. Liq.);   substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne (Water-react.); substancja ciekła utleniająca (Ox. Liq.)

toksyczność ostra (Acute Tox.);  działanie żrące/drażniące na skórę (Skin Corr./Irrit.); poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, (Eye Dam./Irrit.); działanie uczulające na drogi oddechowe/skórę (Resp./Skin Sens.); rakotwórczość (Carc.);  działanie mutagenne na komórki rozrodcze (Muta.); działanie szkodliwe na rozrodczość (Repr.); działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe (STOT SE); działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie (STOT RE);  zagrożenie spowodowane aspiracją (Asp. Tox.);

zagrożenie dla środowiska wodnego;

Link do strony ECHA zgłaszania uwag  odnośnie tej substancji LINK

2. Dla substancji  2,4,6-tri-tert-butylphenol; [1] Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol; [2] Reaction mass of 2-tert-butylphenol and 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol [3] (CAS: 732-26-3) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):

Acute Tox. 4, H302, ATE (oral): 500 mg/kg bw
Skin Sens. 1B, H317,
Repr. 2, H361d,
STOT RE 1, H372 (liver)

Wszystkie zainteresowane strony są proszone do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożeń:

toksyczność ostra (Acute Tox. - droga pokarmowa, poprzez skórę);  działanie żrące/drażniące na skórę (Skin Corr./Irrit.);  poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, (Eye Dam./Irrit.);  działanie uczulające na skórę (Skin Sens); rakotwórczość (Carc.);  działanie mutagenne na komórki rozrodcze (Muta.); działanie szkodliwe na rozrodczość (Repr., Lact.); działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe (STOT SE);  działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie (STOT RE);

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

Link do strony internetowej ECHA dotyczącej konsultacji społecznych w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania LINK


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie