Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji (06.05)

(24.05.2019)

Europejska Agencja Chemikaliów zaprasza wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które rozpoczęły się 6 maja 2019 r. Konsultacje dotyczą zharmonizowanej klasyfikacji trzech substancji.

1)  2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylene glycol monomethyl ether (CAS: 111-77-3)
2)  methyl methacrylate methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate (CAS: 80-62-6)
3)  pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt; pyrithione sodium; sodium pyrithione  (CAS 3811-73-2;  15922-78-8)

Termin zgłaszania uwag upływa 05.07.2019 (do godz. 23.59 wg czasu w Helsinkach).

  1. Wnioskodawca 2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylene glycol monomethyl ether (CAS: 111-77-3)  zaproponował zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie w klasie działania szkodliwego na rozrodczość kategoria 1B (Repr. 1B, H360D)

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w klasie zagrożenia działanie szkodliwe na rozrodczość.

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

  1. Wnioskodawca methyl methacrylate methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate (CAS: 80-62-6)  zaproponował zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie w klasie działania uczulającego na drogi oddechowe kategoria 1 (Resp. Sens. 1; H334);

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w klasie zagrożenia działanie uczulające na drogi oddechowe.

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

  1. Wnioskodawca pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt; pyrithione sodium; sodium pyrithione  (CAS 3811-73-2;  15922-78-8)  zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie:

toksyczność ostra kategoria 4 – droga pokarmowa (Acute Tox. 4, H302); toksyczność ostra kategoria 4 – po naniesieniu na skórę  (Acute Tox. 4, H312); toksyczność ostra kategoria 3 – przez drogi oddechowe (Acute Tox. 3, H331);  działanie drażniące na skórę (Skin Irrit. 2, H315); działanie drażniące na oczy (Eye Irrit. 2, H319); działanie uczulające na skórę (Skin Sens. 1, H317); działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie – układ nerwowo – mięśniowy (STOT RE 1, H372 ); stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie krótkotrwałe (Aquatic Acute 1, H400) zagrożenie długotrwałe (Aquatic Chronic 2, H411).

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożeń:
materiały wybuchowe, substancje stałe łatwopalne, substancje i mieszaniny samoreaktywne, substancje stałe piroforyczne, substancje i mieszaniny samonagrzewające się, substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne, substancje stałe utleniające, substancje powodujące korozję metali,  toksyczność ostra;  działanie żrące/drażniące na skórę; poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; działanie uczulające na skórę; rakotwórczość; działanie mutagenne na komórki rozrodcze; działanie szkodliwe na rozrodczość; działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie; stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

Link do strony ECHA w sprawie konsultacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania LINK

 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie