Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji (27.05.2019)

(26.06.2019)

Europejska Agencja Chemikaliów zaprasza wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które rozpoczęły się 27 maja 2019 r. Konsultacje dotyczą zharmonizowanej klasyfikacji dwóch substancji.

1) 2-ethylhexanoic acid and its salts, with the exception of those specified elsewhere in this Annex, nr CAS: -, numer indeksowy: 607-230-00-6;
2) N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; isoflucypram (CAS: 1255734-28-1)

Termin zgłaszania uwag upływa 26.07.2019 (do godz. 23.59 wg czasu w Helsinkach).

1) wnioskodawca zaproponował zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie dla substancji 2-ethylhexanoic acid and its salts, with the exception of those specified elsewhere in this Annex – kwas 2-etyloheksanowy i jego sole z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku (bez nr CAS i WE) w klasie działania szkodliwego na rozrodczość kategoria 2 (Repr. 2, H361d). Dla istniejącego już wpisu zharmonizowanej klasyfikacji dla kwasu 2-etyloheksanowego (2-ethylhexanoic acid), o nr CAS: 149-57-5 zaproponowano włączenie do zakresu obecnej klasyfikacji soli tego kwasu, które nie są wyszczególnione w innym miejscu załącznika VI.

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w klasie zagrożenia działanie szkodliwe na rozrodczość.
Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

2) wnioskodawca N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; isoflucypram (CAS: 1255734-28-1) zaproponował zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie w następujących klasach zagrożenia:
toksyczność ostra – droga oddechowa – kategoria 4 (Acute Tox. 4, H332; inhalation: ATE = 2.2 mg/L);
działanie uczulające na skórę kategoria 1B (Skin Sens. 1B, H317);
stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
 - zagrożenie krótkotrwałe kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400), M-factor=10;
 - zagrożenie długotrwałe kategoria 1 (Aquatic Chronic 1, H410), M-factor=1;

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w odniesieniu do następujących klas zagrożenia:
materiały wybuchowe; substancje stałe łatwopalne; substancje i mieszaniny samoreaktywne; substancje stałe piroforyczne; substancje i mieszaniny samonagrzewające się; substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne; substancje stałe utleniające; nadtlenki organiczne; toksyczność ostra;  działanie żrące/drażniące na skórę; poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; działanie uczulające na skórę; działanie uczulające na drogi oddechowe; rakotwórczość; działanie mutagenne na komórki rozrodcze; działanie szkodliwe na rozrodczość; działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie; zagrożenie spowodowane aspiracją; stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego; stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej.
Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

Link do strony ECHA w sprawie konsultacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania LINK
 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie