Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji (17.06.)

(03.07.2019)

Europejska Agencja Chemikaliów zaprasza wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które rozpoczęły się 17 czerwca 2019 r. Konsultacje dotyczą zharmonizowanej klasyfikacji trzech substancji.

1)  quinoclamine (ISO); 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone  (CAS: 2797-51-5)
2)  tellurium (CAS: 13494-80-9)
3)  tellurium dioxide (CAS 7446-07-3)

Termin zgłaszania uwag upływa 16.08.2019 (do godz. 23.59 wg czasu w Helsinkach).
 

1) Wnioskodawca składający wniosek dla substancji quinoclamine (ISO); 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone  (CAS: 2797-51-5)  zaproponował zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie w następujących klasach zagrożenia:
toksyczność ostra kategoria 4 – droga pokarmowa (Acute Tox. 4, H302),
działanie drażniące na oczy kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319),
działanie uczulające na skórę kategoria 1A (Skin Sens. 1A, H317),
działanie rakotwórcze kategoria 2 (Carc. 2, H351),
działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 2 (Repr. 2, H361d),
działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie kategoria 2 (STOT RE 2, H373),
stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie krótkotrwałe kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400), M-factor=10;
zagrożenie długotrwałe kategoria 1 (Aquatic Chronic 1, H410), M-factor=10;

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożenia:
materiały wybuchowe, substancje stałe łatwopalne, substancje stałe piroforyczne substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne,  toksyczność ostra; działanie żrące/drażniące na skórę; poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; działanie uczulające na skórę; rakotwórczość; działanie mutagenne na komórki rozrodcze; działanie szkodliwe na rozrodczość, działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

2) Wnioskodawca składający wniosek dla substancji tellurium (CAS: 13494-80-9)  zaproponował zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie w klasie działania szkodliwego na rozrodczość kategoria 1B (Repr. 1B, H360FD);

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w klasach zagrożenia działania mutagennego na komórki rozrodcze oraz działania szkodliwego na rozrodczość.

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

3) Wnioskodawca składający wniosek dla substancji tellurium dioxide (CAS 7446-07-3)  zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie w klasie działania szkodliwego na rozrodczość kategoria 1B (Repr. 1B, H360FD);

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w klasach zagrożenia działania mutagennego na komórki rozrodcze oraz działania szkodliwego na rozrodczość.

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

Link do strony ECHA w sprawie konsultacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania LINK
 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie