Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji (01.07.)

(15.07.2019)

Europejska Agencja Chemikaliów zaprasza wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które rozpoczęły się 1 lipca 2019 r. Konsultacje dotyczą zharmonizowanej klasyfikacji czterech substancji.

1)  4,4’-isopropylidenediphenol; bisphenol A (CAS: 80-05-7)
2)  dimoxystrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamide; (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[a-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide  (CAS: 149961-52-4)
3)  piperonyl butoxide (ISO); 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether (CAS: 51-03-6, 12750-92-4)
4)  trichlorosilane (CAS 10025-78-2)

Termin zgłaszania uwag upływa 30.08.2019 (do godz. 23.59 wg czasu w Helsinkach).

1) Wnioskodawca składający wniosek dla substancji 4,4’-isopropylidenediphenol; bisphenol A (CAS: 80-05-7) zaproponował zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie w następujących klasach zagrożenia:
stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie krótkotrwałe kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400), M-factor=1;
zagrożenie długotrwałe kategoria 1 (Aquatic Chronic 1, H410), M-factor=10;

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w klasach zagrożenia dla środowiska wodnego.

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

2) Wnioskodawca składający wniosek dla substancji dimoxystrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamide; (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[a-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide (CAS: 149961-52-4)  zaproponował następujące zmiany zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania:
-  usunięcie klasy działania szkodliwego na rozrodczość kategoria 2 (Repr. 2, H361d);
- dodanie klas: działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie kategoria 2 (STOT RE 2, H373) oraz wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią  (Lact. H362)
- usunięcie możliwości stosowania minimum klasyfikacji dla klasy toksyczność ostra - droga oddechowa (Acute Tox. 4 H332);

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w nasypujących klasach zagrożenia:
toksyczność ostra, działanie żrące/drażniące na skórę, poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, działanie uczulające na skórę, działanie szkodliwe na rozrodczość, działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie oraz  zagrożenia dla środowiska wodnego.

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

3) Wnioskodawca składający wniosek dla substancji piperonyl butoxide (ISO); 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether (CAS: 51-03-6, 12750-92-4) zaproponował zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie w następujących klasach: działanie toksyczne na narządy docelowe –narażenie jednorazowe kategoria 3 (STOT SE 3, H335), stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie krótkotrwałe kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400), M-factor=1; zagrożenie długotrwałe kategoria 1 (Aquatic Chronic 1, H410), M-factor=1 oraz informację uzupełniającą EUH066;

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożenia:
materiały wybuchowe, substancje ciekle łatwopalne, substancje i mieszaniny samoreaktywne, substancje ciekle piroforyczne, substancje i mieszaniny samonagrzewające się,  substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne, substancje ciekłe utleniające, nadtlenki organiczne, substancje powodujące korozje metali,  toksyczność ostra; działanie żrące/drażniące na skórę; poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; działanie uczulające na drogi oddechowe/skórę; rakotwórczość; działanie mutagenne na komórki rozrodcze; działanie szkodliwe na rozrodczość, działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego;

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

4) Wnioskodawca składający wniosek dla substancji trichlorosilane (CAS 10025-78-2) zaproponował zmiany zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania:
- usunięcie klas: substancje ciekle piroforyczne kategoria 1 (Pyr. Liq. 1; H250),  toksyczność ostra – droga pokarmowa kategoria 4 (Acute Tox. 4; H332), działanie żrące na skórę kategoria 1A (Skin. Corr. 1A; H314),
- dodanie klas: substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne kategoria 1 (Water-react 1; H260),  toksyczność ostra – droga oddechowa kategoria 3 (Acute Tox. 3; H331), działanie żrące na skórę kategoria 1B (Skin. Corr. 1B; H314), poważne uszkodzenie oczu kategoria 1 (Eye Dam. 1; H318);

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji tej substancji w następujących klasach zagrożenia:
substancje ciekle piroforyczne, substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne, toksyczność ostra (drogi: pokarmowa i oddechowa), działanie żrące/drażniące na skórę, poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Link do strony ECHA do zgłaszania uwag odnośnie tej substancji LINK

Link do strony ECHA w sprawie konsultacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania LINK
 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie