Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Komunikaty

Office

(30.08.2017)

Informacja na temat Wykonawcy
usługi dotyczącej dostawy dla Biura do spraw Substancji Chemicznych 16 licencji Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

-----------------------------------------------------


Inspektor do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi,
ul. Dowborczyków 30/34
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na usługę dotyczącą
dostawy 16 licencji Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

------------------------------------------------------

Informacja na temat Wykonawcy
usługi dotyczącejdostawy dla Biura do spraw Substancji Chemicznych 16 licencji Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Biura do spraw Substancji Chemicznych 16 licencji Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 12.09.2017 r.

Propozycje cenowe zostały złożone przez:

 • Jacek Hryciuk ONEX GROUP, gm. Warszawa, Kierbedzia 4, 00 – 728 Warszawa
 • AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski, ul. Kostrzewskiego 16, 62 – 010 Pobiedziska
 • Dasiak Jarosław IDA, ul. Magnoliowa 8, 55 – 330 Miękinia,
 • INTACTO Sp. z o.o., 91 – 341 Łódź, ul. Brukowa 6/8 lok. 43a
 • RYNEK 13 Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. j., Pl. Gen. J. Bema 2/9, 50 – 265 Wrocław
 • Itprojekt Sp. z o.o.. ul. Poleczki 35, 02 – 822 Warszawa
 • Technologie Internetowe S.A., ul. Bukowiecka 92, 03 – 893 Warszawa

Wybór propozycji cenowej:  Jacek Hryciuk ONEX GROUP, gm. Warszawa, Kierbedzia 4, 00 – 728 Warszawa

Jacek Hryciuk ONEX GROUP, gm. Warszawa, Kierbedzia 4, 00 – 728 Warszawa przedstawił najkorzystniejszą propozycję cenową na wykonanie przedmiotu zamówienia przy spełnieniu wszystkich uwarunkowań opisanych w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

---------------------------------------------------

Inspektor do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi,
ul. Dowborczyków 30/34
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na usługę dotyczącą
dostawy 16 licencji Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

 

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 1. Musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
 2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 3. Ma obejmować całość zamówienia.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 18.09.2017 r.
 1. Przy wyborze propozycji do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100 %

 1. Propozycja cenowa składana przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru ( Załącznik 3).
 2. Kserokopię aktualnego wpisu do rejestru uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz ze stosownym upoważnieniem) a w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej zaświadczenie lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki (Załącznik 2):
 • Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
 • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 08.09.2017 r. do godz. 12.00.
Propozycja cenowa może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą są

p. Przemysław Cieśla – pciesla@chemikalia.gov.pl
p. Piotr Chrostowski – pchrostowski@chemikalia.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie