Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Komunikaty

Nabór na stanowisko specjalisty (14804)

(01.09.2017)

Ogłoszenie o naborze nr 14804 z dnia 01.09.2017 r.

Dyrektor Generalny Biura do spraw Substancji Chemicznych poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Departamencie do spraw Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych
na zastępstwo

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY
Łódź
 
ADRES URZĘDU

Biuro do Spraw Substancji Chemicznych
ul. Dowborczyków 30/34
90-019 Łódź
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

WARUNKI PRACY

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.
 • Biuro do spraw Substancji Chemicznych mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony ul. Targowej 35 w Łodzi. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych oraz winda w budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Wynagrodzenie 2500 zł brutto (plus dodatek stażowy).

ZAKRES ZADAŃ

 1. Opracowywanie projektów decyzji wydawanych przez Inspektora do spraw Substancji Chemicznych w sprawach ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w szczególności:
 • decyzji dotyczących wprowadzenia do obrotu nowatorskich wyrobów tytoniowych,
 • wycofania z obrotu papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych,
 • nakładania przez Inspektora kar w drodze decyzji administracyjnej

we współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy do spraw Obsługi Prawnej i Legislacji.

 1. Udział w monitorowaniu rozwoju rynku papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, w szczególności poprzez ocenę dowodów wskazujących, że stosowanie papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych prowadzi  do  uzależnienia  od  nikotyny, a ostatecznie  do spożycia  wyrobów tytoniowych.
 1. Współpraca z pozostałymi pracownikami departamentu w zakresie przyjmowania, przechowywania, przetwarzania, analizy i udostępniania informacji dotyczących wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych.
 1. Współpraca z pozostałymi pracownikami departamentu w zakresie analizy sprawozdań, w szczególności dotyczących wykazu priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i tytoniu do samodzielnego skręcania, przekazywanych przez producentów i importerów w celu poddania ich dalszej ocenie przez właściwy instytut badawczy.
 1. Przygotowywanie wykazu podmiotów oraz wezwań do zapłaty w celu realizacji przez producentów i importerów obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych we współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy do spraw Finansowych oraz pozostałymi pracownikami departamentu w zakresie.
 1. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz innymi właściwymi organami, Komisją Europejską (udział w grupach roboczych i komitetach) oraz innymi państwami członkowskimi w sprawach dotyczących wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów.
 1. Pomoc pozostałym pracownikom departamentu przy współpracy z organami nadzoru w realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w szczególności:
 • dotyczących weryfikacji maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym,
 • kontroli, czy na rynku znajdują się wyłącznie wyroby tytoniowe i wyroby powiązane zgłoszone,
 • zbierania informacji o podejrzanych i niepożądanych dla zdrowia ludzkiego działaniach papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych,
 • szkoleń dla organów nadzoru.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe (stopień mgr lub równorzędny) w zakresie biologii, farmacji, chemii, medycyny, weterynarii, ochrony środowiska lub pokrewne,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w zarządzaniu chemikaliami,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (potwierdzona certyfikatem) pozwalająca na zrozumienie treści dokumentów właściwych dla zakresu zadań na stanowisku,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji oraz logicznego myślenia,
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • doskonała znajomość ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
 • doskonała znajomość ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • bardzo dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności pracy pod presją czasu,
 • znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
 • doskonała dobra znajomość obsługi komputera: Ms Office (Word, Excel, Power Point) oraz  administrowanie stroną internetową,
 • komunikatywność.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania chemikaliami,
 • wiedza na temat ochrony zdrowia człowieka i środowiska przed szkodliwym działaniem chemikaliów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12 września 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Biuro do spraw Substancji Chemicznych
ul. Dowborczyków 30/34
90-019 Łódź

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 25 38 400

INNE INFORMACJE:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
 • Oferta powinna zawierać wskazanie stanowiska i komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat.
 • Oferty otrzymane po terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
 • Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 • Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną o tym powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, ewentualne informacje w tym zakresie udzielane będą telefonicznie pod nr tel. 42 25 28 407.
 • Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
 • Metody naboru:

Proces rekrutacyjny będzie składał się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają szystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i angielskim.


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie