Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę dotyczącą dostawy laptopów i tabletu

(09.11.2018)

Inspektor do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi,
ul. Dowborczyków 30/34
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na usługę dotyczącą
dostawy 5 sztuk laptopów oraz 1 sztuki tabletu dla Biura do spraw Substancji Chemicznych.

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 1. Musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
 3. Ma obejmować całość zamówienia.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa 5 sztuk laptopów oraz 1 sztuki tabletu dla Biura do spraw Substancji Chemicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2018 r.

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100 %

 1. Propozycja cenowa składana przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru (Załącznik 3).
 2. Kserokopię aktualnego wpisu do rejestru uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz ze stosownym upoważnieniem), a w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej zaświadczenie lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki (Załącznik 2):
 • Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
 • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
 • Propozycję cenową należy złożyć do dnia  16.11.2018 r. do godz. 12.00.
 • Propozycja cenowa może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu na adres zp@chemikalia.gov.pl lub 42 2538444.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:

p. Przemysław Cieśla – pciesla@chemikalia.gov.pl, tel. 42 2538406 / fax 2538444
p. Dorota Smykowska – dsmykowska@chemikalia.gov.pl, tel. 42 2538401 / fax 42 2538444

DOKUMENTY DO POBRANIA 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie