Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń Biura

(13.11.2018)

Inspektor do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi,
ul. Dowborczyków 30/34
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zadanie dotyczące
usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Biura do spraw Substancji Chemicznych
przy użyciu materiałów i środków chemicznych Wykonawcy.

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 1. musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
 2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 3. ma obejmować całość zamówienia.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń Biura do spraw Substancji Chemicznych  zwanego dalej Zamawiającym przy użyciu materiałów i środków chemicznych Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok kalendarzowy.
 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
 1. cena – 90%
 2. ocena użytych środków – 10%
 1. Propozycja cenowa składana przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru (Załącznik 3).
 2. Kserokopię aktualnego wpisu do rejestru uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej zaświadczenie lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki (Załącznik 2):
 1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania,
 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
 1. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia przez Wykonawcę na kwotę, co najmniej 200.000 złotych.
 1. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP przez Wykonawcę lub przez osobę, za pośrednictwem której będzie realizowana usługa sprzątania Biura.
 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

propozycję cenową należy złożyć do dnia 19.11.2018 r. do godz. 14.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu na adres zp@chemikalia.gov.pl lub fax 42 2538444.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:

p. Dorota Smykowska – dsmykowska@chemikalia.gov.pl, tel. 42 2538401 / fax 42 2538444
p. Monika Szustowska – mszustowska@chemikalia.gov.pl, tel. 42 2538419 / fax 42 2538444.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonego postępowania oraz po zawarciu umowy:

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w formie zapytania ofertowego, będą przetwarzane dane osobowe zawarte w złożonych ofertach. Ponadto dane osobowe zawarte w wybranej ofercie będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, Biuro do spraw Substancji  Chemicznych informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Biuro do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 30/34;
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Biurze do spraw Substancji Chemicznych jest Pan Krzysztof Domański. Skontaktować się z nim można poprzez e-mail: iod@chemikalia.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi a w przypadku wyboru oferty dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b i c RODO;
 4. dane osobowe zawarte w ofercie mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt.9 RODO, w szczególności w związku z realizacją obowiązku ustawowego w zakresie udzielenia informacji publicznej;
 5. dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, organom ścigania lub innym organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 7. dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u Biurze do spraw Substancji Chemicznych;
 8. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do usunięcia danych jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych spowoduje, że nie będzie możliwe uwzględnienie w niniejszym postępowaniu złożonej oferty;
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

DOKUMENTY DO POBRANIA 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie