Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych

(13.12.2018)

Inspektor do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi,
ul. Dowborczyków 30/34
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu dla Biura ds. Substancji Chemicznych

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 1. Musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
 3. Ma obejmować całość zamówienia.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii  stacjonarnej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 tj.) poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej oraz stałego dostępu do Internetu, w całym okresie obowiązywania umowy, w zakresie:
 1. świadczenia usług telefonicznych i faksowych (lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych i inny ruch do sieci publicznej), realizowany na łączach ISDN PRA (30B+D),
 2. świadczenia usług dostępu do sieci Internet, realizowanych na symetrycznych łączach internetowych w technologii światłowodowej według specyfikacji łączy dostępowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
 1. Przy wyborze propozycji do realizacji, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 1. oferowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia - waga 60%
 2. minimalna przepustowość łącza - waga 31%
 3. czas usunięcia awarii liczona od zgłoszenia- waga 9%
 1. Propozycja cenowa składana przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru (Załącznik 3).
 2. Kserokopię aktualnego wpisu do rejestru uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz ze stosownym upoważnieniem), a w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej zaświadczenie lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki (Załącznik 2):
 • Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
 • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 18.12.2018  r. do godz. 12.00.
Propozycja cenowa może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu na adres zp@chemikalia.gov.pl lub fax 42 2538444.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:

p. Jacek Cieśla – jciesla@chemikalia.gov.pl  tel. 42 2538412 / fax. 42 2538444
p. Dorota Smykowska – dsmykowska@chemikalia.gov.pl tel. 42 2538401 / fax. 42 2538444

DOKUMENTY DO POBRANIA


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie