Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę nieregularnego transportu osobowego

(13.05.2019)

Inspektor ds. Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi,
ul. Dowborczyków 30/34
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zadanie dotyczące
usługi nieregularnego transportu osobowego, dostępnego całodobowo, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla pracowników Biura do spraw Substancji Chemicznych i osób wskazanych przez Biuro.

1.    Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)    Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
b)     Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

2.    Opis przedmiotu zamówienia

  • Usługa nieregularnego transportu osobowego, dostępnego całodobowo, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla pracowników Biura do spraw Substancji Chemicznych i osób wskazanych przez Biuro. W przypadku większej liczby osób Wykonawca powinien zapewnić transport busami lub kilkoma samochodami osobowymi równocześnie.
  • Przewidywane wielkości procentowe według rodzajów wyjazdów:

- ok. 90% przejazdów odbywa się na trasie Warszawa (Lotnisko Okęcie) – Łódź – odbiór pracowników Biura z lotniska po godzinie 20:00,
- ok. 10 % przejazdów odbywa się na terenie Łodzi lub okolic.

  • Wymogi stawiane samochodom osobowym przeznaczonym do realizacji zamówienia:

-    sprawne technicznie, bezwypadkowe,
-    posiadające aktualne badania techniczne,
-    aktualnie zarejestrowane na terenie Polski lub posiadające wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące w polskim prawie do rejestracji pojazdu na terenie kraju,
-    rejestrowane na 5 osób,
-    pojemność silnika min. 1600 cm3,
-    posiadające poduszki powietrzne chroniące kierowcę i pasażera – min. 2 szt.
-    zaopatrzone w system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania,
-    wyposażone w  klimatyzację,
-    posiadające elektrycznie sterowane szyby,
-    posiadające aktualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące wszystkich pasażerów.

  • Dla samochodów wieloosobowych przeznaczonych do realizacji zamówienia:

-    sprawne technicznie, bezwypadkowe,
-    posiadające aktualne badania techniczne,
-    aktualnie zarejestrowane na terenie Polski lub posiadające wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące w polskim prawie do rejestracji pojazdu na terenie kraju,
-    posiadające pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera,
-    posiadające klimatyzację,
-    posiadające aktualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące wszystkich pasażerów.

3.    Wymagane jest zapewnienie możliwości łączności Zamawiającego z kierowcą pojazdu na wypadek wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zmian w trakcie odbywania podróży, np. opóźnienia przylotu samolotu do Warszawy.

4.    Wymagany termin realizacji zamówienia: od  01.06.2019 r. do 31.05.2021 r.

5.    Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Najwyższa ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, obliczona wedle kryteriów  określonych w załączniku nr 3, tj.:

1)    Cena 1 - cena brutto, jaką Wykonawca nalicza za przejazd 1 km w granicach administracyjnych miasta Łodzi – 25%;
2)    Cena 2 - Cena brutto, jaką Wykonawca nalicza za przejazd 1 km poza granicami administracyjnymi miasta Łodzi – 50%;
3)    Cena 3 - Cena brutto za godzinę postojową, która nastąpiła z winy leżącej po stronie Zamawiającego, podczas realizacji zleconej usługi transportowej. Każdorazowe rozpoczęcie naliczanej godziny postojowej następuje po upłynięciu 30 minut od wskazanej w zamówieniu godziny rozpoczęcia usługi.  – 25%.

Cena nie obejmuje opłat drogowych, lotniskowych i parkingowych.


6.    Propozycja cenowa składana przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty:

6.1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru (Załącznik 2).
6.2. Kserokopię aktualnego wpisu do rejestru uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej zaświadczenie lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 6.3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki (Załącznik 1):

a)    jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
b)    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania,
c)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
d)    nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie wykonania zadania,
e)    wszyscy kierowcy będący w dyspozycji Wykonawcy posiadają licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
f)    posiada aktualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące wszystkich pasażerów korzystających z usługi przewozu.

Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej określony jest w załączniku nr 3.

7.    Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 20 maja 2019 r. do godz. 12:00.
Propozycja cenowa może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (zp@chemikalia.gov.pl) lub faksu (42 25 38 444).

8.    Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:  

p. Dorota Smykowska – dsmykowska@chemikalia.gov.pl, tel. 42 25 38 401, fax: 42 25 38 444
p. Izabela Troska – itroska@chemikalia.gov.pl, tel. 42 25 38 400, fax: 42 28 38 444

9.    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonego postępowania oraz po zawarciu umowy:

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w formie zapytania ofertowego, będą przetwarzane dane osobowe zawarte w złożonych ofertach. Ponadto dane osobowe zawarte w wybranej ofercie będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, Biuro do spraw Substancji  Chemicznych informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Biuro do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 30/34;
2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Biurze do spraw Substancji Chemicznych jest Pan Krzysztof Domański. Skontaktować się z nim można poprzez e-mail: iod@chemikalia.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi a w przypadku wyboru oferty dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b i c RODO;
4) Dane osobowe zawarte w ofercie mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt.9 RODO, w szczególności w związku z realizacją obowiązku ustawowego w zakresie udzielenia informacji publicznej;
5) Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, organom ścigania lub innym organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u Biurze do spraw Substancji Chemicznych;
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do usunięcia danych jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki;
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych spowoduje, że nie będzie możliwe uwzględnienie w niniejszym postępowaniu złożonej oferty;
11) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

WIĘCEJ INFORMACJI 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie