Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej usługi przeprowadzenia badania ankietowego

(24.06.2019)

Inspektor do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi,
ul. Dowborczyków 30/34
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
dotyczącej usługi przeprowadzenia ogólnopolskiego badania ankietowego na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat (N=1000)  
dla Biura ds. Substancji Chemicznych.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) Musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
c) Ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

• Przeprowadzenia badania na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat (N=1000)  
• Zlecenie obejmuje konsultacje, opracowanie merytoryczne pytań, realizację badania w terenie i opracowanie wyników w postaci raportu z badania.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 15.09.-15.11.2019 r.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

• Cena 55%
• Doświadczenie w przeprowadzaniu ogólnopolskich badań ankietowych – 45%

6. Propozycja cenowa składana przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty:

a. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru (Załącznik 3).
b. Kserokopię aktualnego wpisu do rejestru uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz ze stosownym upoważnieniem), a w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej zaświadczenie lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
c. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki (Załącznik 2):

a) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
d) Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w przeprowadzaniu ogólnopolskich badań ankietowych

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 02.07.2019 r. do godz. 12.00.
Propozycja cenowa może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu na adres zamowienia@chemikalia.gov.pl lub fax 42 2538444.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:

p. Kinga Mroziewicz – kmroziewicz@chemikalia.gov.pl,  tel. 42 2538423 / fax. 42 2538444
p. Dorota Smykowska – dsmykowska@chemikalia.gov.pl, tel. 42 2538401 / fax. 42 2538444

9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonego postępowania oraz po zawarciu umowy:

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w formie zapytania ofertowego, będą przetwarzane dane osobowe zawarte w złożonych ofertach. Ponadto dane osobowe zawarte w wybranej ofercie będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, Biuro do spraw Substancji  Chemicznych informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Biuro do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 30/34;
2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Biurze do spraw Substancji Chemicznych jest Pan Krzysztof Domański. Skontaktować się z nim można poprzez e-mail: iod@chemikalia.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi a w przypadku wyboru oferty dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b i c RODO;
4) Dane osobowe zawarte w ofercie mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt.9 RODO, w szczególności w związku z realizacją obowiązku ustawowego w zakresie udzielenia informacji publicznej;
5) Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, organom ścigania lub innym organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u Biurze do spraw Substancji Chemicznych;
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do usunięcia danych jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki;
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych spowoduje, że nie będzie możliwe uwzględnienie w niniejszym postępowaniu złożonej oferty;
11) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

WIĘCEJ INFORMACJI
 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie