Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę odnowienia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa UTM Fortinet FortiGate 80E

(06.08.2019)

Inspektor do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi,
ul. Dowborczyków 30/34
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na usługę dotyczącą
odnowienia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa UTM Fortinet FortiGate 80E na 1 rok dla Biura do spraw Substancji Chemicznych

1.    Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) Musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
c) Ma obejmować całość zamówienia.

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dla Biura do spraw Substancji Chemicznych odnowienia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa UTM Fortinet FortiGate 80E na 1 rok.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.

3.    Wymagany termin realizacji zamówienia: do 27.09.2019 r.

4.    Przy wyborze propozycji do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium:

a) Cena – 100 %

5.    Propozycja cenowa składana przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty:

a) Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru (Załącznik 3).
b) Kserokopię aktualnego wpisu do rejestru uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz ze stosownym upoważnieniem), a w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej zaświadczenie lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

6.    Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki (Załącznik 2):

a) Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

7.    Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 12.08.2019  r. do godz. 14.00.
Propozycja cenowa może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu na adres zamowienia@chemikalia.gov.pl lub fax 42 2538444.

8.    Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:

p. Przemysław Cieśla – pciesla@chemikalia.gov.pl,  tel. 42 2538406 / fax. 42 2538444
p. Dorota Smykowska – dsmykowska@chemikalia.gov.pl, tel. 42 2538401  / fax. 42 2538444

9.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonego postępowania oraz po zawarciu umowy:

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w formie zapytania ofertowego, będą przetwarzane dane osobowe zawarte w złożonych ofertach. Ponadto dane osobowe zawarte w wybranej ofercie będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, Biuro do spraw Substancji  Chemicznych informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Biuro do spraw Substancji Chemicznych z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 30/34;
2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Biurze do spraw Substancji Chemicznych jest Pan Krzysztof Domański. Skontaktować się z nim można poprzez e-mail: iod@chemikalia.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego udzielenie zamówienia publicznego przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi a w przypadku wyboru oferty dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b i c RODO;
4) Dane osobowe zawarte w ofercie mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt.9 RODO, w szczególności w związku z realizacją obowiązku ustawowego w zakresie udzielenia informacji publicznej;
5) Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, organom ścigania lub innym organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u Biurze do spraw Substancji Chemicznych;
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do usunięcia danych jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki;
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych spowoduje, że nie będzie możliwe uwzględnienie w niniejszym postępowaniu złożonej oferty;
11) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

WIĘCEJ INFORMACJI


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie