Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność

Nazwa alternatywna

Alternatywne nazwy rodzajowe substancji w mieszaninach niebezpiecznych

Zastosowanie, z uwagi na tajemnicę handlową, alternatywnej nazwy rodzajowej dla zawartych w mieszaninie substancji niebezpiecznych w karcie charakterystyki mieszaniny i na jej oznakowaniu wymaga zgody Inspektora do spraw Substancji Chemicznych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012.445) określa w § 5 ust. 2, że nazwę alternatywną można zastosować do substancji, którą zaklasyfikowano wyłącznie do jednej lub kilku z następujących kategorii zagrożenia:

  1. wybuchowa,
  2. utleniająca,
  3. skrajnie łatwo palna,
  4. wysoce łatwo palna,
  5. łatwopalna,
  6. niebezpieczna dla środowiska,
  7. drażniąca (z wyłączeniem substancji z przypisanym zwrotem R41),
  8. szkodliwa (wyłącznie ze względu na skutki śmiertelne w warunkach narażenia ostrego)

Sposób ustalania nazwy alternatywnej podaje załącznik 5 do ww. rozporządzenia, zaś w załączniku 6 podano informacje, które należy przedłożyć ze wniosku do Inspektora o zgodę na jej stosowanie.

W przypadku, gdy mieszanina jest zaklasyfikowana, oznakowana i pakowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), wniosek o zgodę na zastosowanie nazwy alternatywnej winien być przedłożony w Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z art. 24 rozporządzenia CLP.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie