Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Tytoń e-papierosy

Nikotyna

Nikotyna (CAS 54-11-5, EC 200-193-3)

 

Podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012  z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Jest ona wymieniona w załączniku I, część 2, do tego rozporządzenia, w związku z zakazem jej stosowania w pestycydach na obszarze Unii. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 649/2012 wywóz chemikaliów wymienionych w załączniku I poza obszar Unii musi być poprzedzony przesłaniem do wyznaczonego organu w państwie wywozu powiadomienia o wywozie. W przypadku przywozu tych chemikaliów nie istnieje obowiązek powiadamiania o przywozie na obszar Unii, ale rozporządzenie 649/2012 nakłada na importerów obowiązek przekazywania wyznaczonemu organowi krajowemu rocznych sprawozdań z ilości importowanych chemikaliów. Obowiązek ten jest w mocy bez względu na przewidywaną kategorię ich zastosowania. Więcej informacji: Eksport/Import – Raportowanie zgodnie z artykułem 10 rozporządzenia 649/2012
 
Niezależnie od przepisów rozporządzenia 649/2012, wprowadzenie do obrotu nikotyny, podlega przepisom ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322), przepisom rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) w tym w szczególności art. 6 dotyczącego obowiązku rejestracji oraz przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) dotyczącego klasyfikacji, oznakowania i pakowania. Zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP oznakowanie nikotyny wprowadzanej do obrotu w Polsce powinno być sporządzone w języku polskim. 
Ponadto, jeżeli płyny zawierające nikotynę są zaklasyfikowane jako niebezpieczne/stwarzające zagrożenie, należy zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322) poinformować Inspektora ds. Substancji Chemicznych o sprowadzeniu (bądź wytworzeniu) takiej mieszaniny przekazując kartę charakterystyki. Więcej informacji jak wykonać takie poinformowanie można znaleźć na stronie internetowej Biura ds Substancji Chemicznych.
 
Należy zwrócić także uwagę na planowane zmiany klasyfikacji i oznakowania nikotyny. We wrześniu 2015 r. Komitet ds. Oceny Ryzyka wydał opinię dot. propozycji zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania nikotyny. Nowa klasyfikacja oraz oznakowanie nikotyny byłyby ostrzejsze w stosunku do obecnych. 
 
Źródło informacji:
https://reach.gov.pl/reach/pl/inne/nikotyna/
https://clp.gov.pl/clp/pl/klasyfikacja/nikotyna/
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie