Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Prawo

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

1. W sprawie C 535/15 (Pinckernelle)

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczący wykładni art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w sprawie wywozu substancji poza Unię bez dopełnienia obowiązku jej rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ
 
Link do orzeczenia w języku angielskim TUTAJ


2. W sprawie T-115/15 (Deza)

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora wykonawczego ECHA w sprawie uzupełnienia istniejącej identyfikacji substancji ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) o nową kategorię identyfikującą ją również jako substancję zaburzającą gospodarkę hormonalną i powodującą prawdopodobne poważne skutki dla środowiska, w rozumieniu art. 57 lit. f) rozporządzenia REACH.

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ


3. W sprawie T-758/15 (EDF Toruń SA)

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej niespełnienia przesłanek pozwalających na skorzystanie z opłaty ulgowej przewidzianej dla średnich przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 2003, L 124, s. 36).

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ


4. W sprawie C-691/15P (Komisja przeciwko Bilbaína de Alquitranes i in.)

Oddalenie odwołania o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 7 października 2015 r., Bilbaína de Alquitranes i in. przeciwko Komisji (T 689/13, niepublikowanego). Wyrok ten stwierdzał nieważność rozporządzenia Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowującego do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. 2013, L 261, s. 5) w zakresie klasyfikacji paku, wysokotemperaturowej smoły węglowej (WE nr 266 028 2, „CTPHT”) jako substancji stwarzającej zagrożenie dla środowiska – narażenie ostre, kategoria 1 (H400) i narażenie przewlekłe, kategorii 1 (H410).

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ


5. W sprawie T-636/2017 (PlasticsEurope/ECHA)

Skarga o stwierdzenie nieważności opublikowanej w dniu 7 lipca 2017 r. decyzji o aktualizacji wpisu substancji Bisfenol A na listę kandydacką, jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy, na podstawie art. 57 lit. f) rozporządzenia REACH.

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ


6. W sprawie C-650/15 P (Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) i SNF SAS przeciwko Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA))

Oddalenie odwołania o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 25 września 2015 r. (T-268/10 RENV), w którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z dnia 22 grudnia 2009 r. o identyfikacji akryloamidu (WE nr 201-173-7) jako substancji spełniającej kryteria, o których mowa w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Link do orzeczenia w języku polskim TUTAJ
 
Link do orzeczenia w języku angielskim TUTAJ

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie