Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność

Prekursory narkotykowe

Poniżej podajemy informacje o niektórych obowiązujących przepisach dotyczących prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3:

  • Inspektor do spraw Substancji Chemicznych jest organem właściwym do realizacji zadań z zakresu dokonywania rejestracji, o której mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 273/20041 oraz rejestracji, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 111/20052, w tym prowadzenia krajowego rejestru podmiotów gospodarczych i użytkowników, którym przyznano rejestrację, zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 875 ze zm.).
  • Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 mają, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 273/2004, obowiązek rejestracji takiej działalności. Obowiązek ten dotyczy użytkowników prekursorów podkategorii 2A oraz podmiotów wprowadzających prekursory kategorii 2 do obrotu.
  • Podmioty gospodarcze mające siedzibę w Unii, inne niż agenci celni i przewoźnicy działający jedynie w takim charakterze, uczestniczące w przywozie lub wywozie substancji sklasyfikowanych wymienionych w załączniku w kategorii 2 lub uczestniczące w działaniach w zakresie pośrednictwa z udziałem tych substancji, lub uczestniczące w wywozie3 substancji wymienionych w załączniku w kategorii 3 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 111/2005, muszą zostać zarejestrowane. Rejestracja dokonywana jest przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym podmiot gospodarczy ma swoją siedzibę.
  • Przyznanie, odmowa przyznania, zawieszenie lub unieważnienie rejestracji następuje
    w drodze decyzji administracyjnej.

 

Wykaz prekursorów kategorii 2 wraz z wartościami progowymi:

  L.p.

substancja

kod NS

CAS

wartość progowa

Podkategoria 2A

1

Bezwodnik octowy

2915 24 00

108-24-7

100 l

Podkategoria 2B

2

Kwas fenylooctowy

2916 34 00

103-82-2

1 kg

3

Kwas antranilowy

2922 43 00

118-92-3

1 kg

4

Piperydyna

2933 32 00

110-89-4

0,5 kg

5

Nadmanganian potasu

2841 61 00

7722-64-7

100 kg

oraz sole ww. substancji w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.

UWAGA: Obowiązek rejestracji nie dotyczy użytkowników podkategorii 2B oraz podmiotów prowadzących operacje poniżej ww. wartości progowych (w skali rocznej).

 
Wykaz prekursorów kategorii 3:
 

L.p.

Substancja

Nazewnictwo CN

(jeśli odmienne)

kod NS

Nr CAS

1

Kwas chlorowodorowy

Chlorowodór

2806 10 00

7647-01-0

2

Kwas siarkowy

 

2807 00 10

7664-93-9

3

Toluen

 

2902 30 00

108-88-3

4

Eter etylu

Eter dietylowy

2909 11 00

60-29-7

5

Aceton

 

2914 11 00

67-64-1

6

Keton metylowo-etylowy

Butanon

2914 12 00

78-93-3

oraz sole ww. substancji w każdym przypadku, niebędące solami kwasu chlorowodorowego i kwasu siarkowego (VI), w każdym przypadku, gdy istnienie tych soli jest możliwe.
 
 
Wnioski o uzyskanie rejestracji należy kierować do  Biura do spraw Substancji Chemicznych, adres: ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź.
 
Procedura rejestracji jest określona w art. 9 rozporządzenia (UE) 2015/10134, zaś zakres wymaganej we wniosku informacji odpowiednio reguluje art. 3 rozporządzenia (UE) 2015/10115.
 

--------------------

1Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE. L  z 18.02.2004 r. Nr 47, str. 1 ze zm.).   
2Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L z 26.01.2005 r. Nr 22 str. 1 ze zm.).
3Stosownie do art. 2 lit. d rozporządzenia (WE) nr 111/2005  wywóz oznacza wyjście substancji skalsyfikowanych z obszaru celnego Unii, w tym wyjście substancji sklasyfikowanych, wymagające zgłoszenia celnego oraz wyjście substancji sklasyfikowanych po ich składowaniu w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I lub składzie wolnocłowym w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.  
4Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1013 z dnia 25 czerwca 2015 r. ustanawiające przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L z 27.06.2015 r. Nr 162 str. 33).
5Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 (DZ. Urz. UE L z 27.06.2015 r. Nr 162 str. 12).


Opłata skarbowa za rejestrację w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3

  • Informujemy, że zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy o opłacie skarbowej dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz.U.2016.1827), z chwilą złożenia wniosku o udzielenie rejestracji umożliwiającej prowadzenie odpowiednich operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kat. 2 i 3, powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej. Zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy (poz. 53) wysokość opłaty wynosi 10 zł, którą należy wnieść do właściwego organu podatkowego. Organem tym jest, ze względu na siedzibę naszego urzędu, Prezydent Miasta Łodzi.
  • W związku z powyższym informujemy, że do wniosku o rejestrację w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3 należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
     
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie