Strona główna BIP » Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa » Wykaz e-papierosów i pojemników zapasowych

Wykaz e-papierosów i pojemników zapasowych

 
Przedstawiona poniżej tabela zawiera informacje dotyczące zgłoszeń papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych dokonanych na postawie  art. 11b ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). Wykaz ten zawiera informacje z uwzględnieniem ochrony tajemnicy handlowej. W wykazie znajdują się również zgłoszenia wyrobów niespełniających wymogów ustawy. Wyroby niespełniające wymogów ustawy nie powinny być w obrocie.
 
Biuro do spraw Substancji Chemicznych nie może być stroną sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu niewypełnienia obowiązku przez jedną ze stron.
 
Wykaz będzie aktualizowany.
Data aktualizacji: 27 lutego 2020 r.
 

Wykaz e-papierosów i pojemników zapasowych

Uprzejmie informujemy, że maksymalna dopuszczalna pojemność dla wprowadzanych do obrotu papierosów elektronicznych jednorazowego użytku, wielokrotnego napełniania i wielokrotnego ładowania (art. 11c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.)) wynosi 2 ml.