Strona główna BIP » Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa » Wykaz e-papierosów i pojemników zapasowych

Wykaz e-papierosów i pojemników zapasowych

Przedstawiona poniżej tabela, zawiera informacje dotyczące zgłoszeń papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych dokonanych na postawie  art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 298,1916  z 2016 r. poz. 960 i 1331). W tabeli znajdują się informacje na temat zgłoszeń kompletnych pod względem formalnym zgłoszonych do dnia upływu terminów okresów przejściowych czyli do dnia 8 marca 2017 r.  Wykaz ten zawiera informacje z uwzględnieniem ochrony tajemnicy handlowej. W wykazie znajdują się również zgłoszenia wyrobów nie spełniających wymogów ustawy, które zostały zgłoszone w okresie przejściowym a które nie powinny być w obrocie po 20 maja 2017 r. 
 
Biuro do spraw Substancji Chemicznych nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia i za zgodność zgłoszonych wyrobów z przepisami ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 
Biuro do spraw Substancji Chemicznych pragnie podkreślić, że wpis do wykazu nie świadczy o zgodności produktu z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 298,1916  z 2016 r. poz. 960 i 1331).
 
Biuro do spraw Substancji Chemicznych nie może być stroną sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą ani nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu niewypełnienia obowiązku przez jedną ze stron.
 
Wykaz będzie aktualizowany.
Data aktualizacji: 15 maja 2018 r.
 

Wykaz e-papierosów i pojemników zapasowych