Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Otwórz stronę: biuletyn informacji publicznej
| English version

Działalność

Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie (baza ELDIOM)

Podstawą prawną przedłożenia informacji o mieszaninie niebezpiecznej lub mieszaninie stwarzającej zagrożenie jest art. 15 ustawy z 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U. 2011.63.322 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyższym przepisem obowiązek taki dotyczy osoby fizycznej lub prawnej, która wytwarza mieszaninę niebezpieczną lub stwarzającą zagrożenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadza ją do obrotu lub sprowadza ją zza granicy.
Informację przekazuje się poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego korzystając z sytemu ELDIOM. Informacja w przypadku wytworzenia mieszaniny jest przekazywana najpóźniej w dniu jej wprowadzenia do obrotu a w przypadku jej sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w dniu jej sprowadzenia. 
Informacja zawiera:
 • imię i nazwisko oraz adres miejsca wykonywania działalności albo nazwę (firmę) i adres siedziby, numer telefonu i adres elektroniczny podmiotu przekazującego informację;
 • nazwę handlową mieszaniny;
 • zastosowanie mieszaniny;
 • datę przekazania lub aktualizacji informacji;
 • informację o substancjach zawartych w mieszaninie:
 1. szczegółowe informacje umożliwiające identyfikację zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 1272/2008,
 2. o stężeniach substancji w mieszaninie zgodnie z pkt 3.2 załącznika II do rozporządzenia nr 1907/2006;
 3. klasyfikację mieszaniny zgodnie z art. 19 lub przepisami rozporządzenia nr 1272/2008;
 • kartę charakterystyki mieszaniny albo w przypadku braku obowiązku dostarczenia karty charakterystyki, gdy nie została sporządzona, informacje określone w pkt 2 i 3 załącznika II do rozporządzenia nr 1907/2006.
Zmiana nazwy handlowej mieszaniny również obliguje do przesłania powyższej informacji.
 
W przypadku aktualizacji informacji należy przekazać ją Inspektorowi w terminie 14 dni od dnia jej aktualizacji.
 
Elektoniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach
Instrukcja obsługi systemu ELDIOM - Rejestracja konta
Instrukcja obsługi systemu ELDIOM - Praca z systemem
 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika VIII w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

Rozporządzenie podaje różne terminy końcowe. W zależności od przeznaczenia mieszaniny,  importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający mieszaniny do obrotu muszą przestrzegać przepisów niniejszego załącznika odpowiednio od dnia:

 • 1 stycznia 2020 r. : zastosowania konsumenckie,
 • 1 stycznia 2021 r. : zastosowania profesjonalne,
 • 1 stycznia 2024 r. : zastosowania przemysłowe.

Zgłoszenia zawierające informacje dotyczące mieszanin stwarzających zagrożenie przed wymienionymi powyżej datami, i które nie są zgodne z przepisami rozporządzenia 2017/542, zachowują swoją ważność do dnia 1 stycznia 2025 r. Jednak w przypadku aktualizacji zgłoszenia zgodnie z pkt 4.1 części B załącznika VIII, która ma miejsce przed dniem 1 stycznia 2025 r., należy zachować zgodność z przepisami powyższego załącznika.
 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie